16. LUẬT TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Thuyết Trình Viên: Ths. Ông Nguyễn Phúc Nguyên – Vụ Trưởng Vụ Phật Giáo BTG Chính Phủ.

Thời gian thuyết giảng: 13H30 – 15H00 NGÀY 11/9/2021 (05/8 AL) THỨ 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *